4. melléklet

×

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() függvényben (/home/rakoczis/public_html/includes/menu.inc 2405 sor).

 

Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet

(Cg:04-02-000430, Gyulai Törvényszék Cégbírósága, Gyula, adószáma: 10053061-2-04)

Képviseli: Petrovszki Attila szöv. elnök, mint az ig. elnöke. 5674. Kétsoprony, Dózsa Gy. út 24.

Tel: 66/532-040, fax: 66/246-042, e-mail: rakoczimg@globonet.hu

Adatkezelési Szabályzat

4. számú melléklet

Tájékoztató

szerződés megkötésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

 

A Szövetkezet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, mint adatkezelő tájékoztatja szerződött partnerét, hogy az alább ismertetett adatait kezeli, amelyeket a szerződött partner szolgáltatott az adatkezelő részére:

  • természetes személy, szerződő fél neve, ügyfélkódja, állampolgársága, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, adószáma, adóazonosító jele, TAJ száma, őstermelői igazolvány száma, őstermelői kártyaszám, Agrárkamarai nyilvántartási szám, NAK igazolvány sorszáma, MVH ügyfélazonosító szám, bankszámla száma, FELÍR azonosítószám.

Az adatkezelés jogalapja: a Ptk-ban, az adójogszabályokban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), [szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése] jogcímen alapul.

A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a Szövetkezet szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalók, és adatfeldolgozók.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

  • a szerződés megszűnését követő 7 év. [Ha jogszabály ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartamot kell szerepeltetni.]

A Szövetkezet, mint adatkezelő tájékoztatja szerződött partnerét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a www.rakocziszov.hu honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Jelen tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem.

Kelt: ……………………….hely………év………hó…..napján.

                                                                                ……..……………………………

                                                                                           szerződött partner                   

Előttünk, mint tanúk előtt:

1………………………………………………     2………………………………….................

                név, lakcím                                                             név, lakcím