5. melléklet

×

Hibaüzenet

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls menu_set_active_trail() függvényben (/home/rakoczis/public_html/includes/menu.inc 2405 sor).

 

Rákóczi Mezőgazdasági Szövetkezet

(Cg:04-02-000430, Gyulai Törvényszék Cégbírósága, Gyula, adószáma: 10053061-2-04)

Képviseli: Petrovszki Attila szöv. elnök, mint az ig. elnöke. 5674. Kétsoprony, Dózsa Gy. út 24.

Tel: 66/532-040, fax: 66/246-042, e-mail: rakoczimg@globonet.hu

 

Adatkezelési Szabályzat

5. számú melléklet

Tájékoztató

a földhaszonbérleti szerződés megkötésével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről

A Haszonbérlő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, mint adatkezelő tájékoztatja a Haszonbérbe adót, hogy a Haszonbérlő alább ismertetett adatait kezeli:

  1. természetes személy, szerződő fél

- a természetes személy, szerződő fél neve, ügyfélkódja, állampolgársága, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, tartózkodási helye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail címe, adószáma, adóazonosító jele, TAJ száma, őstermelői igazolvány száma, őstermelői kártyaszám, Agrárkamarai nyilvántartási szám, NAK igazolvány sorszáma, MVH ügyfélazonosító szám, bankszámla száma, FELÍR azonosítószám

2. a gazdálkodó szervezet, szerződő fél esetében

 - a vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve a törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét; a részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét, lakcímét,

- amennyiben a szerző természetes személy tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának akkor a tagsági azonosító számát is tartalmaznia kell a szerződésnek, amelyet a Szövetkezet nyilván tart.

 

  1. a bérbe adott föld(ek) helyrajzi száma(i).

 

Az adatkezelés jogalapja: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 13. és 48. paragrafusában, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban és a támogatási jogszabályban (pl. 2007. XVII. tv.) foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), [szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése] jogcímen alapul.

 

A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a Szövetkezetnél a földhaszonbérleti szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a könyvelési,- adózási, támogatásigénylési feladatokat ellátó munkavállalók, és adatfeldolgozók, valamint a Szövetkezet vezetője. Az érintettek kötelesek titoktartási kötelezettség vállalásáról nyilatkozni az adatok megismerése előtt.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 

  • a szerződés megszűnését követő 7 év. [Ha jogszabály (pl. valamely támogatási jogszabály, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott időtartamot kell szerepeltetni.]

 

  • amennyiben a földhaszonbérleti szerződést a hatóság nem hagyja jóvá, úgy a jóváhagyás megtagadását követő 30 nap, kivéve, ha a jóváhagyás megtagadása miatt peres eljárás indul. Ebben az esetben a per jogerős befejezését követő 30 nap.

 

A Haszonbérlő tájékoztatja a Haszonbérbe adót, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat, Haszonbérbe adónak a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a rakocziszov.hu honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

A Jelen tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem.

Kelt: ……………….év……hó…..napján

                                                                                  ……..……………………………

                                                                                           szerződött partner                   

Előttünk, mint tanúk előtt:

1………………………………………………     2………………………………….................

                név, lakcím                                                             név, lakcím